Vacature: nieuwe leden Raad van Toezicht

Zainab
BredaPhoto zoekt penningmeester en secretaris Raad van Toezicht

Over BredaPhoto

BredaPhoto toont verhalen die inspireren, ontroeren, confronteren, nieuwe vragen oproepen en bewijzen dat fotografie hét artistieke medium is dat midden in de samenleving staat. Elke twee jaar organiseert BredaPhoto het meest toonaangevende internationale fotofestival van de Benelux, dat altijd een maatschappelijk relevant thema heeft: het BredaPhoto Festival. Gedurende zeven weken is de stad Breda een levensgroot canvas die de foto’s een extra dimensie geeft. In 2022 vierden we de 10e editie Theatre of Dreams.  Maar BredaPhoto is meer dan een festival. Zo worden er ook in de tussenjaren verschillende tentoonstellingen georganiseerd, educatieve programma’s gemaakt en vinden er bijzondere samenwerkingen plaats, zoals de tentoonstelling Vrije Vogels die BredaPhoto dit najaar samen met de Grote Kerk Breda organiseert.

Educatie

Met een uitgebreid educatief programma voor het primaire en voortgezet onderwijs maken we kinderen en jongeren enthousiast voor actuele fotografie en leveren we een stevige bijdrage aan de groei van visuele geletterdheid van jongeren.

Springplank voor jong, internationaal fotografietalent

Het BredaPhoto International Talent Programme (ITP) is een Europees platform van fotografie-, kunstacademies en BredaPhoto. Het doel is om opkomend fotografietalent in Europa te scouten en te ondersteunen. Het ITP heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een belangrijk onderdeel van het festival. Het is een uitgelezen kans voor getalenteerde jonge fotografen om hun werk te laten zien samen met internationaal bekende fotografen. We zijn dan ook trots op onze langdurige samenwerkingen met kunstacademies in België, Duitsland, Finland, Hongarije en Nederland.

Van bestuur naar Raad van Toezicht

In de afgelopen twee decennia is BredaPhoto gegroeid van een vrijwilligersinitiatief, via een meewerkend bestuur naar een organisatie met een bestuur op afstand en een directeur die leiding geeft aan een vast team van 6 professionals (4 fte), een flexibele schil van curatoren en freelancers en ruim 150 vrijwilligers.

De groei van de organisatie en de stempel die het festival drukt op de cultuurbeleving in Breda en daarbuiten maakt dat we de organisatie verder willen versterken en professionaliseren. Daarom willen we nu de beweging maken van een bestuur met een directeur naar een raad van toezicht met een directeur-bestuurder.

Voor de nieuw op te richten Raad van Toezicht is het bestuur van de Stichting BredaPhoto daarom op zoek naar een nieuwe penningmeester en secretaris.

De Raad van Toezicht (RvT) van BredaPhoto zal uit ten minste vijf leden bestaan en heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De RvT staat de directeur-bestuurder met raad, scherpzinnige vragen en opbouwende kritiek terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de RvT zich naar het belang van de organisatie. Daarin onderschrijft de raad de inhoudelijke missie en visie. De RvT onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie. BredaPhoto zet er nadrukkelijk en bewust op in om een ruimte te zijn die vrij is van enige vorm van onderdrukking en discriminatie.

Leden van de Raad vervullen hun functie onbezoldigd.

BredaPhoto hecht eraan dat de volgende (expertise)gebieden (in willekeurige volgorde) goed zijn vertegenwoordigd:

 • Bestuurlijke en politieke ervaring op landelijk niveau;
 • Kunstinhoudelijke expertise en/of kennis van de (internationale) beeldende kunst;
 • Kennis van maatschappelijke trends en ontwikkelingen, nationaal en internationaal;
 • Financiële en bedrijfskundige expertise;
 • Kennis van sociale verhoudingen;
 • Interculturele communicatie;
 • Binding met de stad Breda en de provincie Noord Brabant.

 

Algemene profielkenmerken:

 • Affiniteit met de visie en missie van BredaPhoto;
 • Onafhankelijk oordeelsvermogen, in staat om het festival in een breder perspectief te plaatsen en “lastige” vragen te stellen;
 • Een specifieke deskundigheid op een van bovenstaande expertisegebieden, die bijdraagt aan het geheel van de RvT;
 • Een actieve en toonaangevende rol in het maatschappelijke leven, in (vrijwilligers-)werk;
 • Een internationale oriëntatie;
 • Relevant, bij voorkeur nieuw netwerk voor BredaPhoto en de bereidheid dat ook in te zetten;
 • Affiniteit met vraagstukken betreffende diversiteit en inclusie en voldoende ervaring om sparringpartner te zijn voor RvT en directeur-bestuurder om deze vraagstukken binnen BredaPhoto op te lossen;
 • Inzicht in het samenspel met de lokale en provinciale overheid en de politiek bestuurlijke context waarin BredaPhoto zich bevindt;
 • Een toegankelijke persoonlijkheid die goed in staat is verbinding te leggen met de andere leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder.

Wij streven ernaar een diverse en inclusieve organisatie te zijn. Zowel in de samenstelling van ons team als van de Raad van toezicht. Wij geloven dat onze organisatie het verst komt wanneer er zoveel mogelijke mensen met verschillende achtergronden, kennis en expertise zich betrokken voelen en in willen zetten voor BredaPhoto.

 

Penningmeester

Het bestuur als geheel is eindverantwoordelijk voor de financiën. Binnen het bestuur bereidt één persoon de beslissingen die over het geld gemaakt worden voor: de penningmeester. Samen met de directeur-bestuurder vertaal je het inhoudelijk beleid naar een financieel overzicht. In de praktijk besteedt de penningmeester de boekhouding uit aan de directie en vindt jaarlijks een externe accountantscontrole plaats. Daarbij is het van belang dat je voldoende financieel en strategisch inzicht hebt om deze producten op kwaliteit te kunnen beoordelen.

De taken en verantwoordelijkheden van de penningmeester zijn als volgt:

 • (Laten) opstellen van een financiële planning voor meerdere jaren;
 • Controleren en beoordelen van financiële gegevens;
 • Het ondersteunen van de directie en het toetsen van de jaarlijkse begroting en het financiële jaarverslag;
 • Informeren van bestuur en andere belanghebbenden over de financiële stand van zaken;
 • Is betrokken bij financiële verslaglegging en adviseert regelmatig, doch minstens eenmaal per jaar, de overige leden van de RvT over de prognoses, jaarrekening, begroting e.d.
 • Tekenen van betaalopdrachten boven een bepaald plafondbedrag.

 

Functie-eisen:

 • Heeft ervaring met financieel beleid van non-profit organisaties;
 • Heeft ervaring met risicomanagement;
 • Heeft inzicht in overheidssubsidies;
 • Heeft kennis en inzicht in financiële processen, weet de overige bestuurders te adviseren over jaarrekening, begroting, ed. Weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen, te controleren;
 • Heeft een actieve rol bij de diverse processen in het bestuur en het ontwikkelen van bestuursbeleid;
 • Heeft bestuurlijke ervaring of wil die opbouwen;
 • Heeft affiniteit met de culturele sector.

 

Vaardigheden:

 • Beschikt over een goed financieel en boekhoudkundig inzicht, ook al is de boekhouding aan de directie gedelegeerd;
 • Heeft voldoende inzicht om het werk van anderen op kwaliteit te kunnen beoordelen;
 • Organisatievermogen;
 • Gestructureerde werkwijze.

Wij zoeken kandidaten die zich in ten minste drie van de onderstaande profielkenmerken herkennen ter aanvulling op de reeds in de Raad aanwezige competenties en ervaring:

 • Kennis en/of affiniteit met het culturele veld
 • Kennis, ervaring en netwerk op het gebied van sponsoren/donateurs;
 • Kennis en ervaring op het gebied van nieuwe verdienmodellen;
 • Kennis van en ervaring met het bedrijfsleven;
 • Kennis, ervaring en netwerk op het gebied van nationale en/of Europese overheid en/of politiek.
 • Scherp financieel inzicht

 

 

 

Secretaris

De secretaris van het bestuur is het geheugen van de organisatie. De secretaris houdt een algemeen overzicht op de uitvoering van procedurele zaken binnen het bestuur en de stichting. Een groot deel van de uitvoering van de werkzaamheden van de secretaris zijn in de stichting gedelegeerd.

De taken en verantwoordelijkheden van de secretaris zijn als volgt:

 • Een actieve rol bij de diverse processen in de RvT en het ontwikkelen van beleid;
 • De organisatie van de verslaglegging van RvT-vergaderingen;
 • Het organiseren van het versturen van vergaderstukken naar de RvT-leden;
 • Het toezicht houden op het verzamelen, ordenen en toegankelijk maken en houden van alle relevante informatie in een (digitaal) archief;
 • Overnemen van (technisch) voorzitterschap bij afwezigheid van de voorzitter;
 • Bewaken van de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel.

Naast de eerdergenoemde algemene functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de secretaris de volgende aanvullende eisen en vaardigheden:

 • Dienstverlenende instelling;
 • Organisatievermogen;
 • Bestuurlijke ervaring hebben of op willen bouwen;
 • Kennis van en affiniteit met de organisatie.

Vaardigheden:

 • Gestructureerde werkwijze;
 • Vermogen om in teamverband te werken;
 • Goede contactuele eigenschappen;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Heeft affiniteit met de culturele sector.

Kwalificaties en vaardigheden:

 • Ervaring in een soortgelijke functie binnen een non-profitorganisatie;
 • Kennis van en inzicht in corporate governance, wet- en regelgeving en compliance;
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels;
 • Uitstekende organisatorische vaardigheden met aandacht voor detail en nauwkeurigheid;
 • In staat om te werken in een complexe omgeving en prioriteiten te stellen;
 • Analytisch en probleemoplossende vaardigheden.

Wij zoeken kandidaten die zich in ten minste drie van de onderstaande profielkenmerken herkennen ter aanvulling op de reeds in de Raad aanwezige competenties en ervaring:

 • Kennis van en affiniteit met fotografiefestivals;
 • Kennis, ervaring en netwerk op het gebied van sponsoren/donateurs;
 • Kennis en ervaring op het gebied van nieuwe verdienmodellen;
 • Kennis van en ervaring met het bedrijfsleven;
 • Ervaring met het aansturen van een (kleine) organisatie;
 • Kennis, ervaring en netwerk op het gebied van nationale en/of Europese overheid en/of politiek.

 

Algemeen

De zittingsperiode is vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging naar een tweede periode van vier jaar. We vergaderen 6 keer per jaar (en vaker wanneer dat nodig is) op het kantoor van BredaPhoto in Breda.

De huidige bestuursleden zijn: Hilda Vliegenthart Voorzitter, Michel Wesseling Secretaris, Marcia van den Wildenberg Penningmeester, Arnold Birkhoff, Iskander Khairoutdinov.

Op 1 juli 2023 is onze nieuwe directeur Friso Wijnen in dienst getreden, die tevens de beoogde directeur-bestuurder is.

Solliciteren

Meer informatie over de vacature penningmeester kan verkregen worden bij de penningmeester van het bestuur, Marcia van den Wildenberg, marciawildenberg@gmail.com , 0655696850.

Meer informatie over de vacature secretaris kan verkregen worden bij de secretaris van het bestuur, Michel Wesseling, m.g.wesseling@gmail.com, 0653362067.

Mail voor 23 augustus je motivatie naar de secretaris van het bestuur, Michel Wesseling: m.g.wesseling@gmail.com . De gesprekken zullen plaatsvinden op 30 augustus 2023 tussen 12:00 en 18:00 uur.

Léonard Pongo
Wij gebruiken cookies om een optimale ervaring te creëren. Ga voor meer informatie naar ons Privacybeleid