Bezoekersvoorwaarden

Bezoekersvoorwaarden BredaPhoto 2022

BredaPhoto, de organisator van de te noemen activiteiten, zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan een het evenement overeenkomstig met de wens van de bezoeker te laten verlopen. BredaPhoto zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.

Artikel 1:

Algemene bepalingen: definities

Artikel 1.1

Onder BredaPhoto wordt verstaan de organisatie die het BredaPhoto evenement organiseert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, conservatoren, suppoosten en overige BredaPhoto functionarissen die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.

Artikel 1.2

Onder het ‘evenement’ wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de BredaPhoto valt.

Artikel 1.3

Onder ‘bezoeker’ wordt verstaan eenieder die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met BredaPhoto een overeenkomst sluit met als doel het evenement te betreden en/of een tentoonstelling te bezoeken of een activiteit bij te wonen die door BredaPhoto wordt georganiseerd voor de reguliere bezoeker, zowel tijdens de reguliere openingsuren als buiten de reguliere openingsuren.

 

 

Artikel 1.4

Deze algemene bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen BredaPhoto en een bezoeker.

Artikel 1.5

De toepasselijkheid van deze bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van BredaPhoto.

Artikel 2:

Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen

Artikel 2.1

Alle door BredaPhoto gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn met de grootste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Indien desondanks onverhoopt toch een fout in de informatie is gekomen, dan kunnen daar door derden geen rechten aan ontleend worden. BredaPhoto zal een eventuele fout zo spoedig mogelijk herstellen. BredaPhoto is van rechtswege niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

Artikel 2.2

De bezoeker moet tijdens een evenement beschikken over een geldig toegangsbewijs. De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan als zodanig herkenbare functionarissen, medewerkers publiekszaken en suppoosten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt.

Artikel 2.3

De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij het evenement betreedt. Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. De betaalde toegangsprijs kan evenwel gerestitueerd worden indien omstandigheden buiten de invloed van de koper een BredaPhoto bezoek aan het evenement onmogelijk maken, dit ter beoordeling aan de directie, en onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 2.5.

Artikel 2.4

De potentiële bezoeker kan de toegang tot een evenement worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van BredaPhoto of een daartoe door BredaPhoto bevoegd verklaarde instantie.

Artikel 2.5

BredaPhoto restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en aantoonbaar gemaakte reiskosten uitsluitend indien de bezoeker het evenement voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het evenement geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd. Dit artikel treedt in werking wanneer in geval van oefening of calamiteit de bezoeker niet meer terug het evenement in mag of het bezoek redelijkerwijs kan afmaken.

Artikel 3:

Verblijf op BredaPhoto evenement

Artikel 3.1

Gedurende het verblijf op een evenement dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig herkenbare functionarissen van BredaPhoto, de medewerkers publiekszaken daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen.

Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van BredaPhoto, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

Artikel 3.2

Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

Artikel 3.3

Het is de bezoeker verboden om in het evenement te handelen in strijd met de vigerende wet- en regelgeving. Onverminderd hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, dienen aanwijzingen van daartoe bevoegde personen te allen tijde stipt en onverwijld te worden opgevolgd. Verboden is:

 1. aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
 2. andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;
 3. andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door BredaPhoto evenwel expliciet worden toegestaan;
 4. (huis)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden-) geleidehonden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas begeleiden;
 5. om in het evenement te roken, behalve op de daartoe aangewezen plekken.
 6. etenswaren en consumpties mee te nemen in de besloten ruimtes van BredaPhoto evenement;
 7. naar het oordeel van een als zodanig herkenbare functionaris van BredaPhoto gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen,
 8. BredaPhoto tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of per buggy te worden vervoerd; evenzo zien leraren en begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken.

Artikel 3.4

In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie zulks redelijkerwijze vereist, kan een leidinggevende functionaris van BredaPhoto, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, inzage verlangen in de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal opgeleid en getraind personeel de bezoeker bovendien verzoeken bij het betreden of het verlaten van het evenementencomplex mee te werken aan een veiligheidsfouillering. De potentiële bezoeker wordt voor het betreden van het evenementencomplex gewaarschuwd dat deze maatregel van kracht is.

Artikel 3.5

Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van BredaPhoto is het de bezoeker verboden om foto- en filmopnamen te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en statieven. BredaPhoto kan niettemin ruimten aanwijzen waarin een algeheel verbod geldt op het maken van foto-, video- en filmopnamen. Voorts is het verboden, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van BredaPhoto   foto-, video- en filmopnamen openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen, voor welk doel en op welke wijze en met welk medium dan ook, en met inbegrip van alle elektronische media.

Artikel 3.6

BredaPhoto kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een evenement een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging wettigt, de toegang tot het evenement voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen. Het besluit tot ontzegging van de toegang moet deze bezoeker onverwijld en gemotiveerd worden bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

Artikel 4:

Klachten en reclamering

Artikel 4.1

BredaPhoto zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het BredaPhoto evenement overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het evenement en/of door BredaPhoto georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert BredaPhoto het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhouds-werkzaamheden, verbouwingen of het (her-) inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.

Artikel 4.2

Het terugvorderen van geld, reclameren, is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door BredaPhoto te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door BredaPhoto aan de bezoeker:

 1. klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het evenementencomplex, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
 2. klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het BredaPhoto evenement, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
 3. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;
 4. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
 5. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het BredaPhoto evenement.

Artikel 4.3

Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen BredaPhoto en de bezoeker dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk BredaPhoto te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4.4

BredaPhoto onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

Artikel 4.5

De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering per mail of schriftelijk indienen via het algemene contactadres van BredaPhoto.

Artikel 5:

Aansprakelijkheid van BredaPhoto  

Artikel 5.1

Het verblijf van de bezoeker aan het evenement is voor eigen rekening en risico.

Artikel 5.2

BredaPhoto is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van BredaPhoto, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen BredaPhoto verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn. Voor schade ontstaan als gevolg van door BredaPhoto  en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is BredaPhoto nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van BredaPhoto  en/of zijn/haar medewerkers.

 

Artikel 5.3

Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is BredaPhoto nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan op of in het evenement en deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van BredaPhoto 2020 en/of zijn/haar medewerkers.

Artikel 5.4

Indien BredaPhoto goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat BredaPhoto daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is BredaPhoto nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij BredaPhoto opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van BredaPhoto  2022.

Artikel 5.5

De totale aansprakelijkheid van BredaPhoto is te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de schade waartegen BredaPhoto verzekerd is dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had kunnen zijn.

Artikel 5.6

Ook in geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van BredaPhoto in geen geval meer bedragen dan de schade waartegen BredaPhoto verzekerd is dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had kunnen zijn.

Artikel 5.7

Aansprakelijkheid van BredaPhoto voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten. Ook is aansprakelijkheid voor schade als gevolg van handelen van derden, waaronder maar niet uitsluitend andere bezoekers, uitgesloten. Aansprakelijkheid van BredaPhoto voor schade als gevolg van het niet opvolgen van door BredaPhoto en diens functionarissen en/of medewerkers gegeven instructies, is eveneens uitgesloten.

Artikel 6:

Overmacht

Artikel 6.1

BredaPhoto is nimmer aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade die is ontstaan als gevolg van overmacht. Als overmacht geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door BredaPhoto zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk, dan wel bezwaarlijk wordt zoals, maar niet beperkt tot, werkstaking, ziekte, brand, storingen bij het evenement optreden van politie en/of brandweer, transportproblemen, weersomstandigheden, besmettingsgevaar, geweld, oproer of rellen. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan BredaPhoto  gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemde.

Artikel 7:

Aansprakelijkheid van bezoekers

Artikel 7.1

De bezoeker van het evenement is jegens BredaPhoto aansprakelijk voor alle schade die hij/zij veroorzaakt, al dan niet als gevolg van het niet naleven van deze bezoekersvoorwaarden. De bezoeker vrijwaart BredaPhoto voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

Artikel 7.2

Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van, en schade veroorzaakt door, de door hen meegebrachte minderjarige kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn medeverantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van, en schade veroorzaakt door, de door hen begeleide groepsleden, onverminderd de eigen aansprakelijkheid van deze groepsleden zelf. De hiervoor genoemde ouders, begeleiders, leraren et cetera, vrijwaren BredaPhoto voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

Artikel 7.3

Organisaties, bedrijven et cetera die tijdens het evenement bijeenkomsten en/of feesten (laten) organiseren, zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van, en schade veroorzaakt door hun gasten, onverminderd de eigen aansprakelijkheid van de gasten zelf. De hiervoor genoemde organisaties, bedrijven et cetera vrijwaren BredaPhoto voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

Artikel 8:

De verwerking van persoonsgegevens

Artikel 8.1

BredaPhoto verwijst de bezoeker naar de op haar website gepubliceerde privacyverklaring voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens en bijvoorbeeld ook de hiermee samenhangende rechten van betrokkenen.

Artikel 8.2

Persoonsgegevens van de bezoeker worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het gaat hierbij om het volgende: In het kader van de uitvoering van de overeenkomst strekkende tot het bezoek van het evenement verwerkt BredaPhoto de hiervoor noodzakelijke gegevens van bezoekers. Indien hierbij onderdelen door een derde wordt uitgevoerd, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, is – waar dit vereist is – met deze derde een verwerkersovereenkomst gesloten. De betreffende persoonsgegevens worden bewaard zo lang als wettelijk vereist is o.a. vanwege de fiscale bewaarplicht.

Artikel 8.3

BredaPhoto verwerkt de persoonsgegevens van personen die zich schuldig maken aan beschadiging van het evenement of de collectie, zoals is bedoeld in artikel 3.6 van deze voorwaarden, alsook die de bezoekersvoorwaarden overtreden. BredaPhoto houdt een bestand bij met de gegevens van bezoekers die op deze lijst voorkomen om ze aldus de toegang te kunnen ontzeggen. Dit bestand wordt alleen intern in het eigen evenement gebruikt en niet aan derden verstrekt. BredaPhoto verwerkt de persoonsgegevens van klagers zoals bedoeld in artikel 4.3 van deze voorwaarden, of die van degene als bedoeld in artikel 4.5. van de voorwaarden. Deze persoonsgegevens zullen enkel intern worden verwerkt in overeenstemming met het doel hiervan, namelijk het zo goed mogelijk beantwoorden en afwikkelen van de klacht. De klachtgegevens zullen slechts zo lang worden bewaard als nodig is voor de afwikkeling van de klacht, reclame of suggestie en eventuele vragen hierover.

Artikel 9:

Gevonden voorwerpen

Artikel 9.1

Door de bezoeker tijdens het evenement gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de informatiebalie of kassa van  BredaPhoto.

Artikel 9.2

BredaPhoto zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen en houdt hiertoe regelmatig contact met de plaatselijke politie. Gevonden voorwerpen waarvan, na een half jaar in bewaringneming door BredaPhoto 2022, geen afgifte is gevraagd door de eigenaar of rechthebbende worden overgedragen aan de plaatselijke politie.

Artikel 9.3

Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.

Artikel 10:

Toepasselijk recht

Artikel 10.1

Op deze bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en BredaPhoto is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10.2

Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en BredaPhoto voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in Breda.

De voorwaarden zijn kosteloos ter inzage bij de informatiebalie van BredaPhoto en te raadplegen via de website van BredaPhoto: www.bredaphoto.nl

 

Wij gebruiken cookies om een optimale ervaring te creëren. Ga voor meer informatie naar ons Privacybeleid